Splošni pogoji uporabe Festivala New Metal Festival

Slovar pojmov: 

Festival: festival New Metal Festival,

Organizator: MH Music Holiday GmbH

Vstopnica: vstopnica za festival (darilna, promocijska, brezplačna),

Zapestnica: festivalska zapestnica, ki omogoča dostop do festivala,

Prizorišče: označeno območje/prizorišče festivala, kjer se izvajajo aktivnosti festivala ter kampiranje,

Upravičene osebe: osebe, ki so kupile ali pridobile vstopnico, s katero jim je omogočen dostop do festivala ter gostje festivala

Spletna stran: spletna stran www.newmetalfestival.com

Facebook stran: facebook stran festivala : https://www.facebook.com/MetalDaysFestival/

Pogoji: Spodaj napisani pogoji, ki v celoti veljajo na festivalu

Program festivala: objavljeni program festivala na spletni strani www.newmetalfestival.com

Obiskovalec: je vsaka upravičena oseba.

Ta stran obvešča in določa pogoje uporabe med organizatorjem festivala, kupcem vstopnice in upravičenimi osebami, ki so prisotne na festivalskem območju zaradi kateregakoli razloga. Z nakupom ali prejemom vstopnice oz.s svojo prisotnostjo na festivalskem območju se s spodaj navedenimi zavezujočimi pogoji v celoti strinjate. Svetujemo vam, da jih pazljivo preberete.

Organizator festivala si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje. Vsi spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani. Upravičene osebe so dolžne redno spremljati spletno stran ter si zagotoviti naj najnovejše informacije. Če je bila vstopnica pridobljena po katerikoli spremembi teh pogojev, se upravičene osebe strinjajo z novimi, posodobljenimi pravili različice teh pogojev. Organizator festivala si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali posodobiti program festivala, prizorišče festivala ali urnik festivala brez predhodnega obvestila. Vse možne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani in / ali Facebook strani festivala, zato je nujno redno spremljanje. V primeru kakršnekoli kršitve teh pogojev, si Organizator festivala pridržuje pravico do preklica vstopnic, zavrnitve vstopa imetniku, odstranitve imetnika s prizorišča ali zaplembe spornih predmetov, odvisno od primera; imetnik v nobenem primeru ni upravičen do povračila kupnine vstopnice. Organizator festivala New Metal Festival si pridržuje pravico do dodajanja dodatnih nastopajočih glasbenikov oz.skupin in / ali dodatnih festivalskih dni. Vstopnica teh sprememb mogoče ne bo krila in v takem primeru se lahko zahteva doplačilo, ki bo omogočilo vstop na prizorišče. Vsi imetniki vstopnic in potencialni obiskovalci bodo o morebitnih spremembah obveščeni preko spletne strani in / ali Facebook strani.

Vsaka vstopnica ima svojo vrednost in je v lasti organizatorja festivala, dokler ni plačana njena polna cena. Z nakupom vstopnice obiskovalec v celoti sprejema pravila obnašanja in ravnanja, ki so določena s strani Organizatorja festivala in v veljavi na prizorišču festivala in so zavezujoča za vse obiskovalce. Vstopnica v tiskani obliki brez perforiranega dela (dela, ki se odtrga) se šteje za neveljavno. Svojo vstopnico hranite na varnem mestu in je ne upogibajte in ne pregibajte. Organizator festivala ne prevzema nobene odgovornosti za težave, ki so nastale zaradi mehanske ali kakršnekoli druge poškodbe vstopnice po samem nakupu, katerih posledica je lahko neveljavnost vstopnice. Datum festivala se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. O morebitnih spremembah boste obveščeni preko spletne strani  in / ali Facebook strani. Organizator festivala si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa, časovnega razporeda programa ali spremembe dogodka v celoti zaradi okoliščin na katere nima vpliva, prav tako pa si pridržuje pravico do spremembe ali posodobitve programa, prizorišča ali urnika brez predhodnega obvestila in brez dolžnosti vračila kupnine ali zamenjave vstopnic. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani in / ali Facebook strani, zato jo redno spremljajte. Organizator festivala si pridržuje pravico prilagoditve cene vstopnic v primeru izrazito negativne stopnje inflacije. Organizator festivala svetuje obiskovalcem festivala, da kupujejo vstopnice samo na pooblaščenih prodajnih mestih.

Ob vstopu na festivalsko območje bo vaša vstopnica razveljavljena in dobili boste festivalsko zapestnico, s katero boste lahko brez omejitev vstopali in izstopali na festivalsko območje. Od tega trenutka vstopnica ne velja več. Imetnik vstopnice izjavlja, da je seznanjen s temi pravili, ki jih je Organizator festivala objavil na spletni strani in da ta pravila v celoti sprejema. V primeru, ko se imetnik ne drži pravil, objavljenih na spletni strani, in vstopnico ali festivalsko zapestnico na kakršenkoli način zlorabi, bo odstranjen s prizorišča in mu bo prepovedan nadaljnji vstop na prizorišče ter/ali bo predan pristojnim organom. Organizator festivala si pridržuje pravico do zavrnitve ali prepovedi vstopa na Festival vsem, ki predstavljajo kakršnokoli tveganje ali grožnjo za sam festival, ki lahko na kakršenkoli način ogrozijo varnost obiskovalcev ali povzročijo kakršnekoli težave.

Že izdane festivalske zapestnice niso prenosljive. Obiskovalec festivala se z nakupom vstopnice strinja tudi z urnikom festivalske blagajne, ki je objavljen pred začetkom Festivala na spletni strani festivala in ga v celoti sprejema. Hkrati je seznanjen tudi, da izven delovnega časa festivalskih blagajn, zamenjava vstopnice za zapestnico ni mogoča in tako tudi ni omogočen vstop na festival brez festivalske zapestnice.

Vstop in udeležba na festivalu, vključno z bivanjem v kampu festivala, je izključno na lastno odgovornost obiskovalcev. Organizator festivala ne odgovarja za kakršnekoli izgube, poškodbe ali škodo, ki je nastala na festivalu, vključno s škodo, tatvino ali izgubo premoženja in vozil (avtomobilov, kamperjev, motornih koles, vključno s prikolicami itd.), če je vzrok za to malomarnost imetnika vstopnice ali nepredvidljiva dejanja tretjih oseb, vključno z višjo silo.

V primeru odpovedi festivala ali prestavitve festivala zaradi kateregakoli razloga, razen razloga Višje Sile/orce Majeure), bodo imetniki vstopnic obveščeni o veljavnosti vstopnic in morebitnih vračilih kupnine. Imetniki bodo obveščeni o prestavitvi festivala ali ostalih možnih spremembah preko e-maila, hkrati pa bodo informacije objavljene na spletni strani festivala in/ali Facebook strani festivala. Organizator festivala si pridržuje pravico do spreminjanja programa in/ali delov programa festivala, do spremembe prizorišča festivala, do spreminjanja urnika festivala ali nastopajočih glasbenih skupin v skladu s konceptom festivala. V primeru takšnih sprememb je vstopnica enako veljavna in je ni mogoče vrniti in zanjo ni mogoče zahtevati vračila kupnine.

Organizator festivala ne prevzema odgovornosti za ponarejene vstopnice. Vstopnica ima posebne zaščitne mehanizme in morebitne zlorabe le-teh bodo obravnavane v skladu z zakonom. V primeru odpovedi festivala, sprememb datumov ali kakršnih koli drugih sprememb v zvezi s festivalom se dodatni stroški (javni ali organizirani prevoz, zasebni turistični aranžmaji, prenočišča in / ali drugi stroški) imetnikom vstopnice oz.obiskovalcem ne povrnejo. Vsi obiskovalci festivala (vključno z mladoletniki) v celoti privolijo v fotografiranje in snemanje kot del občinstva festivala. Vsa video, foto in zvočna gradiva, pridobljena na samem festivalu, so na voljo za promocijske namene festivala in druge ostale promocijske dejavnosti Organizatorja festivala. Obiskovalci se s svojo prisotnostjo na festivalu (ne glede na tip zapestnice) s snemanjem in uporabo posnetkov v celoti strinjajo in za to niso upravičeni do nobenega denarnega ali drugačnega nadomestila. 

Na festivalsko območje je strogo prepovedano prinašati kakršnekoli prepovedane predmete in snovi; steklo (kakršnekoli vrste), pločevinke pod pritiskom, laserje vseh vrst, plinske kasete/jeklenke, ognjemet, rakete, petarde in ostale podobne predmete, kot tudi predmete ki so sposobni oddajati glasen hrup in vse predmete, ki bi jih bilo mogoče obravnavati kot orožje. Festival deluje na ničelni toleranci do drog in tistim, ki bodo poskusili vstopiti na festival in bodo posedovali droge, bo vstop zavrnjen. Če je na festivalskem območju odkrita oseba, ki poseduje nelegalne substance ali prepovedane snovi, bodo o tem obveščena organi pregona, hkrati pa bo osebi uničena oz.odstranjena festivalska zapestnica, oseba bo v spremstvu odstranjena iz festivalskega prizorišča, nadaljnji vstop na prizorišče bo prepovedan brez kakršnegakoli pojasnila in brez vračila kupnine vstopnice. 

Ob vstopu na festivalsko prizorišče boste lahko preiskani s strani uradnih oseb festivala. Vsi zgoraj omenjeni prepovedani predmeti ali snovi bodo zaseženi. V primeru posedovanja in zasega nelegalnih drog, bodo o tem obveščeni organi pregona nakar sledi kazenski pregon.

OPOZORILO: Izpostavljenost glasni glasbi lahko resno poškoduje sluh. Hitro spreminjajoče se luči so lahko nevarne za osebe, ki trpijo zaradi epilepsije.

 

Višja sila / Force Majeure: v primeru okoliščin na katere Organizator festivala nima vpliva kot so vojna, državljanski ali politični nemiri, posebni ukazi ali navodila s strani državnih oblasti, stavke, katastrofe, epidemije, pandemije ali drugi nepredvidljivi dogodki, lahko Organizator festivala festival odpove ali pa je odpoved ukazana s strani državnih oblasti. V tem primeru se vsa prejeta plačila, vključno z (vendar ne omejeno na) denarjem od prodanih vozovnic, prodanih parkirnin, dodatnih pristojbin, sponzorskih sredstev, donacij in vseh ostalih vplačil, ne povrnejo.

Na festivalsko območje lahko samostojno vstopijo samo obiskovalci, ki so na prvi dan uradnega začetka festivala stari 18. let ali več. Uradne osebe festivala lahko na vhodu na festival zaprosijo za veljaven osebni dokument / dokazilo o identifikaciji (veljaven potni list ali veljavna osebna izkaznica, kopija ne zadostuje). Imetniki vstopnic, mlajši od 18 let, lahko vstopijo le, če jih spremljajo starši ali zakoniti zastopniki. Otroci do 12. leta starosti lahko festival obiščejo brezplačno v spremstvu staršev ali zakonitega zastopnikov. Starši in / ali zakoniti zastopniki so v celoti odgovorni za svoje otroke / mladoletnike za čas celotnega trajanje festivala. Otrokom in mladoletnikom na festivalu ne bodo postrežene alkoholne pijače.

Organizator festivala ne prevzema nobene odgovornosti za blago ali storitve, kupljene od drugih trgovcev oz.ponudnikov izdelkov ali storitev na samem festivalu. Vstopnic festivala ni mogoče uporabiti za namene trženja, promocije v medijih ali pospeševanja prodaje brez predhodnega pisnega dovoljenja Organizatorja festivala. 

Prosimo, da se na festivalu obnašate odgovorno in da poskrbite za lastno varnost in varnost ostalih obiskovalcev. 

V primeru ko je obiskovalec festivala zasačen pri uriniranju zunaj za to namenjenih stranišč ali urinalov, mu bo festivalska zapestnica uničena oz.odstranjena, oseba pa bo odstranjena s prizorišča festivala, brez možnosti nadaljnjega vstopa na festival in brez povračila denarja za vstopnico. 

Prosimo, da odpadke ločujete in smeti odlagate v za to namenjene koše; apeliramo tudi, da sodelujete v Trash deposit shemi. Kurjenje plastike, šotorov, pohištva in vseh ostalih gorljivih predmetov na festivalskem prizorišču je strogo prepovedano in kaznivo! 

Asocialno in deviantno vedenje na območju festivala je nedopustno in obiskovalcu s takim vedenjem bo uničena oz.odstranjena festivalska zapestnica, oseba bo v spremstvu odstranjena iz festivalskega prizorišča, nadaljnji vstop na prizorišče bo prepovedan brez kakršnegakoli pojasnila in brez vračila kupnine vstopnice. 

 

DOMAČE ŽIVALI

Domače živali so strogo prepovedane na celotnem območju festivala, vključno s festivalskim kampom. Osebi, ki tega pravila ne bo spoštovala, bo odstranjena ter uničena festivalska zapestnica, oseba bo v spremstvu odstranjena iz festivalskega prizorišča, nadaljnji vstop na prizorišče bo prepovedan brez kakršnegakoli pojasnila in brez vračila kupnine vstopnice. 

 

KAMPIRANJE

Kampiranje v festivalskem kampu je možno le obiskovalcem z veljavno festivalsko vstopnico. Kampiranje je dovoljeno le na vnaprej določenem območju kampiranja. Zunaj ograjenega območja festivalskega kampa oz.na mestih, kjer je prepovedano kampiranje, je kampiranje strogo prepovedano.

V festivalski kamp je prepovedano vstopiti osebam, ki nimajo veljavne festivalske zapestnice. Prav tako je prepovedano obiskovalcem festivala v festivalski kamp spremljati osebe, ki nimajo veljavne festivalske zapestnice.

Parkiranje z avtomobilom

Parkirni prostor festivala je na voljo samo obiskovalcem festivala z veljavno vstopnico oz.zapestnico za Festival in plačano parkirnino. Vsa vozila na celotnem območju festivala so pakirana na lastno odgovornost (velja za območje Parking in Parking & Camping). Prosimo, da na parkirišču upoštevate navodila varnostnega osebja in odgovornih oseb festivala. Organizator festivala ne odgovarja za kakršnekoli izgube, poškodbe ali škodo, ki je nastala na festivalu, vključno s škodo, tatvino ali izgubo premoženja in vozil (avtomobilov, kamperjev, motornih koles, vključno s prikolicami itd.), če je vzrok za to malomarnost imetnika vstopnice ali nepredvidljiva dejanja tretjih oseb, vključno z višjo silo.

Pogoji so zapisani v skladu s slovenskim pravnim sistemom in za vse spore je pristojno Okrajno Sodišče v Ljubljani.

 

FESTIVALSKA PLAČILNA KARTICA


Pravila in pogoji PLAČILNE KARTICE
Plačilna kartica je edini način plačila na festivalu New Metal Festival. Izjeme so uradna festivalska trgovina s festivalskimi izdelki ("merchandise) in stojnice z izdelki na festivalskem trgu, ki jih lahko kupite samo z gotovino. Plačilno kartico mora imeti vsak obiskovalec!
Prvo polnjenje kartice
Vašo plačilno kartico boste prejeli skupaj z vašo festivalsko zapestnico.
Najmanjši znesek polnjenja začetnega kredita je 20,00 €, ki ga morate naložiti na blagajni na vhodu festivala, da boste prejeli svojo festivalsko zapestnico in plačilno kartico.
● Najmanjši znesek vsakega kredita je 10,00 €.
● Najvišji znesek polnjenja začetnega kredita znaša 100,00 €.
● Najvišji znesek vsakega ponovnega polnjenja kredita znaša 100,00 €.
● Plačilno kartico lahko naložite samo s plačilom v gotovini na vsaki blagajni.
● Sredstva z imenom "kredit" lahko kadarkoli dodate na svojo plačilno kartico.
● Vaš kredit vam je vedno na voljo.


Pooblaščeni uporabniki
Odgovorni ste za vse začete avtorizirane transakcije in stroške, ki nastanejo pri uporabi vaše plačilne kartice. Če drugi osebi dovolite dostop do vaše plačilne kartice, bomo to obravnavali, kot da ste dovolili takšno uporabo in boste odgovorni za vse transakcije in nastale stroške te osebe. V celoti ste odgovorni za uporabo plačilne kartice v skladu s pogoji tega sporazuma.


Vračilo denarja
V kolikor niste porabili vsega denarja in bi ga radi dvignili, preprosto pojdite na blagajno in znesek, ki je še vedno na plačilni kartici, vam bo izplačan v gotovini.
Denar s s plačilne kartice lahko med festivalom dvignete na naslednjih mestih :
- Slovenska vas
- Info točka
- (Glavni) oder Lemmy
- Glavna plaža
- Drugi oder.

Po zaprtju odpiralnih časov, lahko za vračilo svojega neporabljenega denarja oddate zahtevek tudi online (URL bo dodan kasneje). Proces oddajanja zahtevka je enostaven : 
1. izpolnite formular 
2. oddajte zahtevo za vračilo denarja s klikom "submit".
Minimalno vračilo za EU je 5€.
Minimalno vračilo za države izven EU je 10€.

Zamenjava kartice
V kolikor morate zaradi nedelovanja oziroma poškodbe zamenjati vašo plačilno kartico, vas prosimo, da greste na blagajno in zahtevate nadomestno plačilno kartico. Preostali znesek kredita bo prenesen na novo plačilno kartico. Za novo plačilno kartico vam bomo zaračunali 5 evrov.
Potrdilo o plačilu
Vsakič, ko uporabite plačilno kartico in opravite plačilo, morate prejeti potrdilo o plačilu. Strinjate se, da boste obdržali, preverili in uskladili transakcije in potrdila.
Zaupnost
Informacije o vaši plačilni kartici ali o transakcijah, ki ste jih opravili, lahko razkrijemo tretjim osebam:
(1) Kadar je to potrebno za dokončanje transakcij;
(2) Da bi potrdili veljavnost in stanje vaše plačilne kartice tretji osebi, kot je trgovec;
(3) Da bi izpolnili zahteve vladnega organa, sodne odredbe ali druge pravne zahteve glede poročanja;
(4) našim zaposlenim, revizorjem, podružnicam, ponudnikom storitev ali odvetnikom, če je potrebno.

Naša odgovornost za neuspešne transakcije
V kolikor ne bomo pravočasno zaključili transakcije z vašo plačilno kartico v skladu z našim sporazumom z vami, bomo odgovorni za vaše izgube ali škodo. Vendar obstaja nekaj izjem. Ne bomo odgovorni, na primer:
(1) če brez naše krivde, nimate dovolj sredstev za plačilo, da zaključite transakcijo;
(2) če trgovec noče sprejeti vaše plačilne kartice;
(3) če elektronski terminal, kjer opravljate transakcijo, ne deluje pravilno in ste za težavo vedeli;
(5) če ste po tem, ko ste izgubili ali vam je bila plačilna kartica ukradena, blokirali vašo plačilno kartico;
(6) če obstaja prepoved ali je vaš kredit predmet pravnega postopka ali druge bremenitve, ki omejuje njegovo uporabo;
(7) če imamo razlog za domnevo, da je zahtevana transakcija nedovoljena;
(8) če okoliščine, ki jih ne moremo nadzorovati (kot so višja sila ali računalniška ali komunikacijska napaka) preprečijo zaključek transakcije, kljub razumnim previdnostnim ukrepom, ki smo jih sprejeli; ali
(9) kakršna koli druga izjema, navedena v našem sporazumu z vami.

Ponovna uporaba plačilnih kartic
Ponovna uporaba plačilnih kartic iz preteklih festivalskih let ni mogoča. Zaradi fiskalizacije in davčne zakonodaje pravno ni mogoče prenašati denarja iz enega leta v drugo leto (ker morajo biti letni računovodski izkazi zaradi davkov pripravljeni vsako leto itd.).
Prosimo, bodite pozorni na to, da izpraznite plačilno kartico, da ne boste imeli izgube.aa